Chrzest święty

Informacje o sakramencie chrztu

  Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie? (KKK 1213)

Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.

 1. Właściwym miejscem udzielania chrztu jest własny kościół parafialny (kan. 857 KPK). W naszym kościele udziela się chrztu w każdą niedzielę podczas mszy świętej o godz. 11.30 oraz w razie potrzeby w innym czasie. 

2. Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu w stosownym czasie przed planowanym terminem, aby możliwe było uczestnioctwo w katechezie przedchrzcielnej oraz okazanie stosownych zaświadczeń przez chrzestnych. Należy przy tym okazać świadectwo urodzenia z USC. W przypadku, gdy chrzest ma się odbyć poza własną parafią, niezbędna jest pisemna zgoda własnego proboszcza. 

3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej. Powinni także przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. 

4. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, mający co najmniej 16 lat, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania. Chrzestni spoza parafii winni posiadać zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić funkcję rodziców chrzestnych. Kancelaria parafialna nie wydaje zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, którzy na terenie parafii są tylko zameldowani w państwowym urzędzie, a faktycznie mieszkają na terenie innej parafii dłużej niż jeden miesiąc. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby niepraktykujące lub pozostające w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a także uczniowie objęci obowiązkiem katechizacji, a nie uczestniczący w niej. 

5. Akt chrztu jest sporządzany i podpisywany przez rodziców i chrzestnych w ciągu tygodnia przed terminem chrztu, w godzinach pracy kancelarii parafialnej lub w czasie uzgodnionym z proboszczem. W wyjątkowych wypadkach rodzice chrzestni spoza parafii mogą złożyć podpis w dniu chrztu. 

Przy spisywaniu aktu chrztu potrzebne będą następujące dokumenty i informacje:
a. świadectwo urodzenia dziecka z USC;
b. jeżeli chrzest jest spoza tutejszej parafii, potrzebna jest zgoda proboszcza parafii zamieszkania;
c. dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, imię współmałżonka, adres zamieszkania z kodem pocztowym); jeżeli chrzestni nie należą do tutejszej parafii, muszą dostarczyć ze swojej parafii zaświadczenie dla rodziców chrzestnych (można to uczynić w dniu chrztu);
d. świadectwo ślubu rodziców dziecka, o ile ślub został zawarty poza parafią chrztu i nie został jeszcze odnotowany w tutejszej parafii;
e. urzędowe dokumenty tożsamości rodziców dziecka, np. dowody osobiste. 

6. Prosimy o punktualne przybycie na liturgię chrzcielną oraz o zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej. Prosimy, aby białą szatę i świecę chrzcielną otoczyć szczególną troską.

7. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości dla całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony na późniejszy termin.

Dodaj komentarz