Kancelaria – ważne informacje

Kancelaria czynna tylko po południu od poniedziałku do piątku
w godz. 16-18 (wejście od ul. Dolnej Panny Marii)

Kancelaria jest nieczynna w święta i uroczystości kościelne!

Telefon do kancelarii (tylko w godzinach pracy kancelarii):

81 532 40 62


Informacje związane z przyjmowaniem sakramentów świętych i posług:

Chrzest Bierzmowanie Sakrament pokuty Eucharystia Namaszczenie chorych Sakrament małżeństwa Pogrzeb katolicki  

Konferencje dla rodziców i rodziców chrzestnych: poniedziałek przed II i IV niedzielą miesiąca godz. 19.00 (sala przy zakrystii)

Konferencje przedmałżeńskie: czwartek, godz. 19.15 (dokładny rozkład znajduje się TUTAJ) w sali obok zakrystii. Wejście od ul. Bernardyńskiej (od wirydarza)


Chrzest święty:

Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w każdą niedzielę miesiąca na mszy świętej o godz. 11.30. (Istnieje możliwość udzielenia chrztu także w innych terminach)
Mniej więcej 
10 – 7 dni przed zaplanowanym chrztem do kancelarii zgłasza się jedno (przynajmniej!) z rodziców dziecka z odpisem aktu urodzenia dziecka z USC. Jeśli rodzice nie mieszkają w naszej parafii, powinni mieć ze swojej parafii zgodę na chrzest u nas. Rodzice chrzestni muszą posiadać w dniu chrztu zaświadczenie ze swoich parafii.

Przypomnijmy, co odnośnie rodziców chrzestnych mówi Kodeks Prawa Kanonicznego (obowiązujący w całym Kościele katolickim!)

„Kan. 874. § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić*)

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.”

*) nie może więc być ojcem ani matką chrzestną osoba żyjąca w związku niesakramentalnym lub ktoś, kto nie uczęszczał w lekcje religii (np. w szkole średniej), albo kto jest znany powszechnie w środowisku z swoich deklaracji – choćby tylko słownych – przeciw Bogu, moralności czy Kościołowi.


Bierzmowanie:

Sakrament bierzmowania udzielany jest co roku młodzieży klasy VIII szkoły podstawowej i starszej. Przygotowują do niego katecheci.  Do końca września zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii chęć przygotowania się i przyjęcia bierzmowania w rozpoczynającym się roku szkolnym. Kandydaci zostaną poinformowani o terminach i sposobie przygotowania. Natomiast do końca grudnia trzeba dostarczyć metrykę chrztu świętego. Te zasady dotyczą także osób, które już skończyły szkołę podstawową, a wcześniej do tego sakramentu nie przystąpiły.


Sakrament pokuty

– sprawowany jest w naszej świątyni podczas Mszy świętych (zwłaszcza wieczorowych i niedzielnych)

Warunki dobrego przyjęcia sakramentu:

1. Rachunek sumienia.

2. Żal za grzechy.

3. Mocne postanowienie poprawy.

4. Szczera spowiedź.

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.

Do chorych udajemy się z posługą na wezwanie – prosimy ustalić to z duszpasterzami!


Sakrament namaszczenia chorych:

Sakrament ten udzielany jest w poważnej chorobie, w niebezpieczeństwie śmierci lub w bardzo podeszłym wieku. Udziela go kapłan, wezwany zazwyczaj do domu chorego. W domu powinno się przygotować: stolik nakryty czystym obrusem, krzyż, świece, ew. wodę święconą i kropidło, a na małym talerzyku kawałeczek chleba i trochę soli (to służy do oczyszczenia rąk kapłana po namaszczeniu).


Sakrament małżeństwa:

Konferencje przedmałżeńskie odbywają się w czwartki o godz. 19.15 w sali przy zakrystii (wejście od podwórza)

Szczegółowy rozkład konferencji w bieżącym roku znajduje się tutaj.

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem z:

  • metryką chrztu z datą nieprzekraczającą 6 miesięcy od dnia jej wydania;
  • ostatnim świadectwem z nauki religii;
  • informacją o bierzmowaniu;
  • dowodami osobistymi;
  • wdowcy – z metryką zgonu współmałżonka;
  • zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważnym trzy miesiące;

Zachęcamy do korzystania z możliwości e-kancelarii. Przesyłamy skany wymaganych dokumentów na e-maila parafii i umawiamy się z księdzem na rozmowę duszpasterską w kancelarii. Wcześniejsze nadesłanie kopii dokumentów redukuje do minimum czas na sporządzenie formalności i daje narzeczonym prawo wejścia na rozmowę na umówioną godzinę poza kolejnością.


Pogrzeb:

Pogrzeb zgłasza się po załatwieniu formalności w Zakładzie Pogrzebowym przedkładając:

  • odpis aktu zgonu z USC;
  • zaświadczenie o zaopatrzeniu zmarłego sakramentami świętymi;

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:
– Msza św. w 30 dzień po śmierci
– Msza św. w rocznicę śmierci
– Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)
– „Wypominki” w miesiącu listopadzie

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli  z pogardą dla religii i Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Dodaj komentarz